Literatúra pre 5 ročník

LITERATÚRA 5. ROČNÍK

ĽUDOVÉ PIESNE – vznikali od najstarších čias – pri príležitostiach
– Spievajže si, spievaj
USPÁVANKY, ĽÚBOSTNÉ PIESNE – spieva sa v nich o láske
– Zapadá slniečko
ZBOJNÍCKE PIESNE – spieva o živote zbojníka
– Bol by ten Jánošík
PRACOVNÉ PIESNE – trávnice, pastierske, valašské, banícke
Trávnice – pomalá ťahavá melódia, drobné melodické ozdoby, najkrajš. znejú v prírodnom prostredí hôr
– Bola som na tráve
– Vstávaj hore vstávaj
OBRADOVÉ PIESNE – spájali s nimi narodenie človeka, príchod jari, svadba, smrť, ...
– Moréna, Moréna
– Fašiangy, Turíce

Základnými znakmi piesní (básní) sú rým a rytmus. Dodržiavaním rýmu a rytmu vzniká viazaná umelecká reč

REGRÚTSKE A VOJENSKÉ PIESNE – regrútske spievali o násilnom odvádzaní do armády, vojenské zobrazujú život v kasárňach
– Prešporská kasáreň
– Ej, hora
– Neverboval som sa

ŽARTOVNÉ PIESNE – nájdeme v nich humor a vtip
– Za Váhom, za Váhom
– Išeu Macek do Mauacek

KOLEDY – sú obradové piesne, ktoré vznikli v predkresťanskom období, viazala sa najmä výročným sviatkom zimného slnovratu, prebralo si ju aj kresťanstvo, sa stala pevnou súčasťou Vianoc, vítania Nového roku – Do hory, do lesa, valasi
– A ja malý žiačik
– Rok nový zas k nám prišiel
– Vinšujeme smele

ZĽUDOVENÉ PIESNE – poznáme autora, myšlienkou a melódiou sa priblížili ľudovej piesni, ľud ich prijal za svoje
– Keby som bol vtáčkom
– Keď mi srdce choré

NONSENS – nezmysel
– Červený kacheľ, biela pec
– Keby bolo
– Chodí Janíček
– Štefan Žáry – Možné nemožnosti
– Tomáš Janovic – O cestovaní nosa dlhonosa z paneláku na Island


HÁDANKY – skryto pomenúva predmety alebo javy na základe ich vonkajších znakov, vnútornej podobnosti alebo inej súvislosti – sú spojené s otázku na ktorú treba odpovedať

PRÍSLOVIA – je krátky ľudový výrok, z ktorého vyplýva poučenie
– Čelom múr neprebiješ

POREKADLÁ – výstižne vyjadruje životnú skúsenosť – nemá poučný význam
– Ani čerta sa nebojí

PRANOSTIKY – vznikli na základe dlhého pozorovania prírodných javov
– Katarína na ľade, Vianoce na blate

SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ ROZPRÁVKY

Fantastická(čarodejná, čarovná) rozprávka patrí k najstarším rozprávkam – vystupujú v nej nadprirodzené bytosti s čarodejnou mocou (víly, ježibaby, draky).
Hrdina rozprávky sa môže premeniť na zviera, môže zomrieť a znova ožiť – objavujú sa aj magické pomôcky (čarovné prútiky, prstene)
– Zlatí bratkovia
– Ženský vtip
– Najväčšie cigánstvo
Rozprávka v ktorej výnimočný svet začarovaných krajín a postáv mení a približuje každodennému životu sa nazýva realistická rozprávka – viacero podôb – humoristická podoba , ktorá niekedy prechádza do nonsensu
Gradácia – v rozprávke sa klamstvo stále stupňuje
Variácia – jav, keď sa v rozprávke opakujú motívy s istými obmenami

ĽUDOVÉ ROZPRÁVKY INÝCH NÁRODOV

– Rozprávka o kráľovi Šahrijárovi a múdrej Šahrazád
– bola najprv napísaná vo veršoch – vo viazanej umeleckej reči

AURORSKÉ ROZPRÁVKY

– vznikli podľa vzoru ľudových rozprávok – poznáme ich autora
– v rozprávkach v ktorých sú nositeľmi deja zvieratá, ktoré myslia, konajú a hovoria ľudskou rečou – zvieracie rozprávky

Hans Christian Andersen – Škaredé káčatko
Milan Rúfus – Laktibrada
Ľudo Zúbek – Ako čertík Froliš pomáhal svätému Petrovi
Gianni Rodari – Prešibaný Pinocchio
Lewis Carroll – Do nory za králikom
Július Satinský – Štikútko

Rozprávky delíme :

Podľa autorstva:
1. ľudové – (autor neznámy, kolektívny výtvor)
2. umelé – autorské (autor neznámy)

Podľa obsahu:
1. fantastické: sú pôvodom staršie, vystupujú v nich neskutočné – čarodejné postavy (strigy, ježibaby, černokňažníci), ktorým pomáhajú magické predmety – čarovné prútiky, živá voda, zakliaty tátoš
2. zvieracie: hrdinami rozprávok sú zvieratá, ktoré sú nositeľmi ľudských vlastností
3. realistické: pôvodom najmladšie, ich hrdinami sú jednoduchí ľudia, ktorí rozumom a vtipom víťazia nad svojimi protivníkmi.

Podľa formy:
1. prozaické: obsah je vyjadrený v neviazanej umeleckej reči
2. básnické: ich obsah je vyjadrovaný vo veršoch – viazanej umeleckej reči
3. dramatické: upravené na predvádzanie na javisku v divadle, pre film, televíziu, rozhlas.

Podľa výberu a spôsobu spracovania témy:
1. klasické: Zlatí bratkovia, rozprávky Hansa Christiana Andersena
2. moderné: Ako čertík Froliš pomáhal ..., Alica v krajine zázrakov, Štikútko.


POVESTI
Anton Marec – Jánošíkovské Vianoce
Ján Domasta – Tri prúty kráľa Svätopluka
Mária Ďuríčková – Žabia studňa
Alojz Medňanský – Skala Margita vo Váhu
Jozef Melicher – Štiavnické jašteričky

Povesti rozdeľujeme na:
1. Miestne – viažu sa k určitému miestu, alebo rozprávajú o zaujímavej udalosti spojenej s daným miestom, napr. Žabia studňa
2. Historické – opisujú významné udalosti národných dejín a sú prameňom lepšieho poznania minulosti, napr. Tri prúty kráľa Svätopluka
3. Heraldické – vysvetľujú pôvod erbov, napr. Štiavnické jašteričky


BÁJE

– Zrodenie sveta (Egyptská báj)
– Ako sa rodila Zem (Indiánska báj)
– Prometeus (Grécka báj)
– Tatranská Kikimora

LEGENDY

– Stvorenie sveta
– Narodenie Ježiša

Selma Lagerlofová – V Nazarete
Ondrej Sliacky – Uzdravenie hodnostárovho synaMODLITBY

– Modlitba pána
– K anjelovi strážcovi
– Rozhovor v parku so strážnym anjelom
– Nedeľná modlitba za otcove ruky
Milan Rúfus

Báj – mýtus – sa považuje za najstaršiu podobu ľudovej prózy. Obsah bájí tvoria predstavy o vzniku a vývoji sveta, pôvode človeka, zvierat, rastlín, vrchov, riek a pod., ktoré si človek nevedel vysvetliť, preto ich vznik pripisoval pôsobeniu nadprirodzených síl.
Báje rozdeľujeme:
1. o pôvode neba a zeme
2. o pôvode človeka, rastlín, zvierat,
3. o objavoch vecí, remesiel, vied a umení,
4. o predkoch, hrdinoch národných kultúr, obrancoch rodu

Legenda – je veršovaný alebo prozaický epický útvar – rozpráva o živote, skutkoch, zázrakoch a mučeníctve svätých – biblické príbehy = ľudové legendy

Modlitba – je krátka náboženská skladba, ktorá sa obsahom obracia k bohu alebo k svätým s prosbou o splnenie nejakej žiadosti. PRÍBEHY ZO ŽIVOTA DETÍ

Ľudo Ondrejov – Obyvatelia pri potôčiku
Hana Zelinová – Späť na slnku
Rudolf Sloboda – Konkurz
Vincent Šikula – Moje povinnosti
Nataša Tánská – Dve stoličky pri okne
Ján Navrátil – V znamení bumerangov
Klára Jarunková – Kamaráti
Dan Clark – Mať takého brata
Anna Landersová – Nebo a peklo – to je naozaj rozdiel

Poviedka – je kratšie epické dielo, ktoré zachytáva jednu udalosť zo života, vystupuje v nej málo postáv
Encyklopédia – je odborné dielo, ktoré sprostredkúva dosiahnuté poznatky ľudstva, alebo poznatky z niektorého vedného odboru. Heslá sú usporiadané v abecednom, chronologickom alebo systematickom poradí – niekedy sa jej aj hovorí náučný slovník
Odborný – náučný štýl – jasné, presné a zrozumiteľné vyjadrovanie. Využíva odborné slová – termíny

FILM

Filmovú rozprávku – zaraďujeme k dramatickým žánrom podobne ako divadelnú, rozhlasovú či bábkovú hru.
Východiskom býva prozaická podoba rozprávky , ktorý spracuje scenárista tak aby hru mohli herci hrať na javisku – filme
Filmový scenár – sa skladá z vlastného dramatického textu, ktorí tvorí priama reč
Scenárista – je to autor, ktorý prozaický text rozpracuje na monológy a dialógy, pritom napíše svoje predstavy ako sa má hra hrať
Režisér – má na starosti vlastný nácvik, ako majú herci vo filme hrať – svojím umeleckým videním ovplyvňuje konečnú podobu filmu alebo hry
Rozhlasová rozprávka – je literárno – dramatický žáner, ktorý sa odlišuje od divadelnej či filmovej podoby. Pri rozhlasovej hre chýba vizuálna stránka, ktorá sa musí nahradiť poslucháčovi podrobnejším uvedením do deja, opisom postáv, miesta a času konania. Dôležitú úlohu majú zvukové efekty.
Bábková hra – je divadelná hra, preto má aj jej podobu, delí sa na dejstvá- tie sa delia na menšie – obrazy
Oživovanie bábok – animácia,
Poznáme niekoľko spôsobov vodenia bábok:
1. Na vodení bábok zospodu je založené maňuškové divadlo
2. Ak je bábkoherec nad bábkou a vodí ju zhora, je to marionetové divadlo
3. Ak sú bábky vodené zospodu na paličkách ide o javajkové divadlo

Komiks – je epický žáner, ktorý pozostáva zo série obrázkov – je založený na dialógu – je vkomponovaný priamo do obrázkom v slovnej bubline.
TOPlist
http://kvalitny-iqtest.7x.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one